Αρχική σελίδα > Το Πάρκο > Υποδομές / υποστηρικτικές υπηρεσίες
Υποδομές / υποστηρικτικές υπηρεσίες


Υποδομές | Κανονισμός Λειτουργίας | 'Αλλες υπηρεσίες


ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Μία σύγχρονα οργανωμένη Βιομηχανική περιοχή με ολοκληρωμένες υποδομές είναι η ειδοποιός διαφορά του ΒΙΠΑΘΕ σε σύγκριση με αντίστοιχες εκτάσεις Βιομηχανικών Περιοχών. Οι σύγχρονες υποδομές του Πάρκου αφορούν σε:

 • Δίκτυο οδοποιίας - πεζόδρομους - ηλεκτροφωτισμός
 • Επικοινωνίες - ευρυζωνικά δίκτυα
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου - Ζώνες πρασίνου - Γήπεδα 'Aθλησης
 • Δίκτυο ύδρευσης - άρδευσης - πυρόσβεσης
 • Πρόβλεψη φυσικού αερίου
 • Δίκτυο ομβρίων υδάτων
 • Δίκτυο ακαθάρτων - Μονάδα καθαρισμού αποβλήτων
 • Σιδηροδρομικός σταθμός
 • Κτίρια Διοίκησης - Κοινόχρηστες εξυπηρετήσεις
 • Εκθετήρια - Εργαστήρια ελέγχου περιβάλλοντος
 • Συγκοινωνίες.
Ένα προνομιακό περιβάλλον εγκατάστασης επιχειρήσεων που ανήκουν στο βιοτεχνικό - βιομηχανικό τομέα, στον κλάδο αποθήκευσης - διακίνησης εμπορευμάτων, στον κλάδο των υπηρεσιών.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το ΒΙΠΑΘΕ είναι μια θεσμοθετημένη ΒΕΠΕ, σύμφωνα με τον Ν.2545/97, η οποία καθορίσθηκε με την υπ. αριθμ. Φ.9.5/3541/185/31-3-2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ/αριθμ. 14723/807/6-8-2003 και (ΦΕΚ Β1223/17.07.2007) ΚΥΑ και λειτουργεί δυνάμει της υπ?αριθμ. Φ/Α/6.1/19851/1509 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας (ΦΕΚ 2257/Β/5-11-2008) περί εγκρίσεως του Κανονισμού Λειτουργίας του Βιομηχανικού Πάρκου Κάτω Γέφυρας Θεσσαλονίκης. (εδώ). Αναπόσπαστο τμήμα του Κανονισμού αποτελεί και ο Κανονισμός Λειτουργίας του Σιδηροδρομικού Σταθμού εντός του Πάρκου.

Ο φορέας διοίκησης & διαχείρισης του ΒΙΠΑΘΕ είναι υπεύθυνος για την σύνταξη και την εφαρμογή Κανονισμού Λειτουργίας τον οποίο διέπουν οι ρυθμίσεις και οι διατάξεις των προαναφερόμενων νομοθετικών εγγράφων.

Σε εφαρμογή των παραπάνω, ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΒΙΠΑΘΕ περιγράφει τις προϋποθέσεις, τους όρους και τις διαδικασίες που οφείλουν να ικανοποιούνται για την εγκατάσταση μιας επιχείρησης στο Πάρκο καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων (επιχειρήσεων & Φορέα ΒΙΠΑΘΕ). Σε ξεχωριστή ενότητα του κανονισμού περιγράφεται η διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου από τον φορέα ΒΙΠΑΘΕ με σκοπό την διασφάλιση των υποδομών και την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών για την εύρυθμη λειτουργία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας δεσμεύει, ως προς την τήρησή του, κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει έννομη σχέση με το ΒΙΠΑΘΕ και ειδικότερα τον Φορέα ΒΙΠΑΘΕ, τις εγκαθιστάμενες επιχειρήσεις, τους κατόχους ιδιοκτησιών και τις επιχειρήσεις που έλκουν δικαιώματα από τους ιδιοκτήτες.


ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Βιομηχανικό Πάρκο Θεσσαλονίκης αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση προς τις υψηλές απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων. Ένα άρτια οργανωμένο κέντρο ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που μπορεί να εξασφαλίσει σε κάθε επιχείρηση:

 • Νόμιμους τίτλους απόκτησης γης.
 • 'Aμεση εγκατάσταση (δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης).
 • Δυνατότητα διασύνδεσης με τη σιδηροδρομική γραμμή η οποία διέρχεται μέσα από το ΒΙΠΑΘΕ (ενωτική της γραμμής Θεσ/κης - Αθηνών με την γραμμή Θεσ/κης - Εύζωνοι).
 • Σύγχρονες υποδομές και κοινόχρηστες εξυπηρετήσεις.

Επιπρόσθετα, η εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΠΑΘΕ ενισχύεται, βάσει του Αναπτυξιακού Νόμου, κατά 10% επιπλέον σε σύγκριση με επενδυτικά σχέδια στις λοιπές περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης. Η ΒΙΠΑΘΕ ΑΕ, φορέας διαχείρισης του Πάρκου, διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία, ικανή να παρέχει στις επιχειρήσεις υπηρεσίες τεχνοοικονομικού συμβούλου υποστήριξης για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων τους στις ενισχύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου.

Στο ολοκληρωμένο αυτό «πακέτο» διευκολύνσεων και εξυπηρετήσεων που προσφέρεται στις επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν στο ΒΙΠΑΘΕ περιλαμβάνεται και η δυνατότητα ανέγερσης κτιριακών εγκαταστάσεων με παράδοση, turn key operation, σύμφωνα με τις προδιαγραφές κάθε επιχείρησης. Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε., μέλος του Ομίλου ΓΕΚ, με την πολύχρονη εμπειρία της στον χώρο των κατασκευών μπορεί να αποτελέσει την καλύτερη επιλογή για την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων κάθε επιχείρησης.Επιστροφή στην αρχή της σελίδας