Αρχική σελίδα > Το Πάρκο > Πλεονεκτήματα Εγκατάστασης
Πλεονεκτήματα Εγκατάστασης


Όροι Δόμησης, Χρήσεις, Αδειοδοτήσεις | Επιδοτήσεις | Υπηρεσίες | Νομικά, Τίτλοι


ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Οι όροι δόμησης στο Βιομηχανικό Πάρκο προβλέπονται ιδιαίτερα ευνοϊκοί για κάθε επιχείρηση. Βάσει του σύγχρονου πολεοδομικού σχεδιασμού, το Πάρκο χωρίζεται σε τρεις (3) νοητούς τομείς σύμφωνα με τις σχεδιαζόμενες χρήσεις και τα οριοθετημένα Οικοδομικά Τετράγωνα.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει πιο αναλυτικά τα πολεοδομικά στοιχεία του ΒΙΠΑΘΕ για τον κάθε τομέα.

ΤΟΜΕΑΣ

A

B

Γ

Συντελεστής δόμησης

1,6

1,6

1,6

Ποσοστό κάλυψης

60%

60%

60%

Μέγιστο ύψος (εκτός στέγης)

15μ.

20μ.

20μ.

Προκήπια

10μ.

10μ.

10μ.

Συντελεστής όγκου

10

10

10Επιτρεπόμενες χρήσεις:

 • ΤΟΜΕΑΣ Α: Αρθ. 5 & 7 Π.Δ.23/2/87 ΦΕΚ 166Δ/87 πλην βιομηχανιών και βιοτεχνιών Μ.Ο.
 • ΤΟΜΕIΣ Β-Γ: Αρθ. 5 & 7 του Π.Δ.23-2-87 ΦΕΚ 66Δ/87

Το πλεονέκτημα λοιπόν για τις επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν στο ΒΙΠΑΘΕ αφορά:

 1. Στο μεγάλο συντελεστή δόμησης που είναι 1,6 αντί του 0,9 και 0,2 που προβλέπεται για Βιομηχανικές/Βιοτεχνικές και για Αποθηκευτικούς χώρους στις εκτός σχεδίου περιοχές.
 2. Στο ποσοστό κάλυψης που είναι 60% συγκριτικά με το 20% έως 40%, για τις αναπτύξεις σε εκτός σχεδίου περιοχές.
 3. Στο μέγιστο ύψος που κυμαίνεται από 7,5 έως 11,0μ και κατά παρέκκλιση 15μ. ενώ για το ΒΙΠΑΘΕ είναι 15μ. στον τομέα Α και 20μ στους τομείς Β και Γ.
 4. Στη διαδικασία αδειοδοτήσεων που σε κάθε περίπτωση είναι δυσκολότερη στις εκτός σχεδίου περιοχές σε σχέση με τις οργανωμένες και οριοθετημένες περιοχές όπως το ΒΙΠΑΘΕ.

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Το Βιομηχανικό Πάρκο Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΑΘΕ) υπάγεται στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 και συγκεκριμένα ανήκει στην ΠΕΡΙΟΧΗ Β, σε αντίθεση με τον υπόλοιπο Ν. Θεσσαλονίκης ο οποίος ανήκει στην ΠΕΡΙΟΧΗ Α. Η επιδότηση στην ΠΕΡΙΟΧΗ Β είναι κατά 10% υψηλότερη σε σύγκριση με την ΠΕΡΙΟΧΗ Α.
Βάσει των διατάξεων του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 και των τροποποιητικών ΦΕΚ αυτού προβλέπεται η παροχή των εξής ενισχύσεων:

 • Επιχορήγηση χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος της ενισχυόμενης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης με σκοπό την κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνεπάγεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
 • Φορολογική απαλλαγή ύψους μέχρι ενός ποσοστού ή του συνόλου της αξίας των περιπτώσεων I & II.
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόλησης.

Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων υπάγονται στις ενισχύσεις του Νόμου και κατατάσσονται βάσει των δραστηριοτήτων τους στις κατηγορίες 1 ή 2.
Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Επενδυτικά σχέδια της μεταποίησης (βιομηχανία - βιοτεχνία) όπως ορίζεται στην ΣΤΑΚΟΔ - Στατιστική Ταξινόμηση του Κλάδου Οικονομικής Δραστηριότητας (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2).
 • Ανέγερση και εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2).
 • Συνεργαζόμενες εμπορικές και μεταφορικές επιχειρήσεις, υπό ενιαίο φορέα, για τη δημιουργία εμπορευματικών σταθμών, εμπορευματικών κέντρων και διαμετακο-μιστικών κέντρων (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1).
 • Παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1).
 • Τυποποίηση, συσκευασία ή συντήρηση γεωργικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων ή προϊόντων αλιείας και ιχθυοτροφίας μη προερχόμενα από μεταποιητική δραστηριότητα (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2).
 • Μεταφορικές ή και εμπορικές επιχειρήσεις, υπό ενιαίο φορέα, για τη δημιουργία υποδομών αποθήκευσης, συσκευασίας και τυποποίησης, καθώς και κλειστών χώρων στάθμευσης φορτηγών οχημάτων (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1).

Τα επενδυτικά σχέδια ανάλογα με την κατηγορία την οποία υπάγονται επιδοτούνται ως εξής:

Περιοχή A

Κατηγορία 1 - 20%

Κατηγορία 2 - 15%

Περιοχή Β

Κατηγορία 1 - 30%

Κατηγορία 2 - 25%

 • Στις μεσαίες επιχειρήσεις (< από 250 άτομα προσωπικό & ετήσιο κύκλο εργασιών < από €50.000.000,00) παρέχεται επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως δέκα τοις εκατό ( 10%).
 • Στις πολύ μικρές (0 έως 10 άτομα προσωπικό & ετήσιο κύκλο εργασιών < από €2.000.000,00) και μικρές (< από 50 άτομα προσωπικό & ετήσιο κύκλο εργασιών < από €10.000.000,00) επιχειρήσεις παρέχεται επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης έως είκοσι τοις εκατό ( 20%).

Η επιδότηση μεταξύ άλλων καλύπτει:

 • Δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
 • Αγορά βιοτεχνικών χώρων σε τυποποιημένα βιοτεχνικά κτίρια των βιομηχανικών επιχειρηματικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ. και ΒΙΟ.ΠΑ.).
 • Δαπάνες για αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και επανασυναρμολόγηση του υφιστάμενου εξοπλισμού, προκειμένου για επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται για περιβαλλοντικούς λόγους, εφόσον μετεγκαθίστανται σε Β.Ε.ΠΕ. (ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ. και ΒΙ.ΠΑ.).
 • Δαπάνες για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων που έχουν αναλωθεί στην Ελλάδα, για παραγωγή πρώτων υλών και λοιπών υλικών.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η ΒΙΠΑΘΕ ΑΕ είναι η εταιρεία διαχείρισης του Πάρκου, η οποία στεγάζεται εντός του ΒΙΠΑΘΕ (κτίριο διοίκησης - στην κεντρική είσοδο του Πάρκου) παρέχοντας υπηρεσίες, με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού αυτών.

Στο κτίριο διοίκησης του ΒΙΠΑΘΕ, αναμένεται να συστεγάζονται:

 • Κατάστημα Τραπεζικών Υπηρεσιών
 • Γραφείο Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
 • Γραφείο μίσθωσης Υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης, εκτυπώσεων
 • Γραφείο υπηρεσιών ασφαλείας Πάρκου
 • Γραφείο Τεχνικών υπηρεσιών συντήρησης - αποκατάστασης βλαβών
 • Γραφείο πυροσβεστικής υπηρεσίας
 • Ιατρείο - Πρώτες Βοήθειες
 • Γραφείο Τράπεζας Δεδομένων Εργατικού, Τεχνικού προσωπικού
 • Γραφείο Τεχνοοικονομικού Συμβούλου
 • Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
 • Εστιατόριο - καφετερία
 • Μίνι Μάρκετ


ΝΟΜΙΚΑ, ΤΙΤΛΟΙ


ΦΕΚ 2335 Β 20.09.2013 - Περί υπαγωγής του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙ.ΠΑ.) Θεσσαλονίκης στις διατάξεις του Ν. 3982/2011 και αντιστοίχησής του στο Επιχειρηματικό Πάρκο Τύπου Β΄ του άρθρου 41 παρ. 1β του Ν. 3982/2011.Επιστροφή στην αρχή της σελίδας